Tạm thời tổng hợp lại mấy nơi hay để bắt đầu học và nghiên cứu về machine learning đã. To-be-updated.

Khóa học cơ bản

[1] Coursera Machine Learning by Stanford University(Prof. Andrew Ng)

Đây chắc là khóa học kinh điển nhất về Machine Learning trên coursera rồi. Học xong khóa này sẽ có căn cơ nội công về Machine Learning và bắt đầu thấy ML không đến nỗi khó như mình nghĩ. Cố gắng học hết 11 bài, làm hết các bài tập, cả lý thuyết và thực hành nhé.

[2] Blog machine learning cơ bản

Blog bằng tiếng Việt. Nên với ai hơi kém tiếng Anh một chút thì đọc blog này sẽ dễ tiếp cận hơn. Ở dưới có Forum nên có gì có thể discuss luôn để hỏi các anh chị có kinh nghiệm đi trước.

[3] Khóa học CS231 của Stanford: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition

[4] Tensorflow for Deep Learning Research

[5] Neural Network and Deep Learning

[6] Learn Tensorflow and Deep Learning without a PhD

Cái số 6 này nhìn tưởng ngon ăn nhưng không có nội công căn cơ thì không học được đâu, nên đừng lao đầu vào số 6 này vội :D

[7] Machine Learning is fun

Các group về Big Data, Machine Learning trên facebook

[1] Forum Machine Learning cơ bản

[2] Vietnames AI Community

[3] The excitement of artificial intelligence