How to contribute

Dưới đây là trình tự để post 1 bài mới lên blog

  • Fork repository dưới đây:

https://github.com/nobita-isc/nobita-isc.github.io

  • Trên repo của mình, tạo nhánh mới với quy ước đặt tên là post-name-in-english. Sau đó tạo bài viết mới trong thư mục _post với quy ước đặt tên như sau:

yyyy-mm-dd-post-name-in-english.markdown

Sau khi được merge, nội dung bài viết sẽ được tự động đưa lên blog SotaML.

How to setup

Blog này sử dụng jekyll để compile static html file. Hãy tham khảo hướng dẫn cài đặt trên trang chủ của jekyll.

Ruby cần phải được cài đặt trước khi thực hiện cài đặt jekyll.

Frequently used command-line

Tạo một localhost web server để xem trước nội dung bài viết.

$ bundle exec jekyll serve